Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech.

Zkratky iniciálové (ČR, DIČ, SMS, SÚKL, IKEA)

Tvoření iniciálových zkratek

Iniciálové zkratky jsou zkratky tvořené z počátečních písmen víceslovných názvů. Píšeme je velkými písmeny (iniciálami) a bez teček podobně jako značky, protože nabývají značkového charakteru (viz Značky, čísla a číslice). Síla ustáleného grafického obrazu se projevuje i v ručně psaném textu, kde velká písmena nebývají psána způsobem obvyklým v ostatním rukopise, nýbrž hůlkovým písmem.

Takto se zkracují např. víceslovné názvy států (ČR = Česká republika, SR = Slovenská republika, SRN = Spolková republika Německo), názvy různých institucí, organizací, podniků a jejich orgánů, organizačních jednotek, oddělení apod. (OSN = Organizace spojených národů, IRA = Irská republikánská armáda, MHMP = Magistrát hlavního města Prahy,  = městská část,  = finanční úřad, SZ = Strana zelených, OKD = Ostravsko-karvinské doly), názvy některých veřejných událostí, akcí a významných dní (MFF = mezinárodní filmový festival, MDD = Mezinárodní den dětí) a různé další názvy (CNS = centrální nervový systém, DIČ = daňové identifikační číslo). Povahu značek mají též ustálené zkratky názvů novin a časopisů: HN = Hospodářské noviny,  = Naše řeč, VTM = Věda, technika a my apod. Za iniciálové zkratky lze považovat i monogramy osob: TGM = Tomáš Garrigue Masaryk, BB = Brigitte Bardot (lze však i T. G. M., B. B.).

Při tvoření iniciálových zkratek zpravidla nezohledňujeme předložky a spojky (pokud jsou ve víceslovných názvech obsaženy), diakritika bývá zachována. Složené zkratky se pro přehlednost obvykle člení mezerami, např. ÚJČ AV ČR = Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, FF UK = Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, PS PČR = Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. U některých iniciálových zkratek dokonce nejsou zastoupena ani všechna počáteční písmena všech významových slov, např. FAMU = pův. Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění.

V případech, kdy se shodují iniciálové zkratky různých názvů a mohlo by dojít k jejich záměně nebo nejednoznačnosti, lze do iniciálových zkratek vložit rozlišující malá písmena – např. Český rozhlas by měl mít zkratku ČR, ale z pochopitelných důvodů se užívá ČRo. Podobně se rozlišují fakulty právnická (PF), přírodovědná (PřF), pedagogická (PedF) nebo ministerstva zdravotnictví (MZ) a zemědělství (MZe). Součástí iniciálové zkratky se mohou stát i slova neplnovýznamová: SaS = Slovo a slovesnost (odlišuje se tak od zkratky SS). Jen ve výjimečných případech je iniciálová zkratka vytvořena pouze z jediného slova: EKG = elektrokardiogram, TBC = tuberkulóza, TNT = trinitrotoluen.

Výslovnost iniciálových zkratek

Iniciálové zkratky a zkratková slova zapojujeme do věty jako podstatná jména. Na rozdíl od čistě grafických zkratek (viz Zkratky čistě grafické (p., mil., mld., s. r. o., tzn., fa)), které zkracujeme zpravidla jen v psaném projevu, ale u nichž vyslovujeme jejich plnou formu, a to v příslušném gramatickém tvaru podle větné platnosti, jsou iniciálové zkratky graficko-fonické. To znamená, že je vyslovujeme po jednotlivých písmenech, často vokalizovaných (u přejímaných cizojazyčných zkratek buď podle úzu českého, nebo vlastního jazyku původnímu), pokud nemohou být vyslovovány jako jedno slovo.

Zkratky domácího původu

Domácí iniciálové zkratky obvykle nečiní uživatelům potíže. Čteme je hláskovacím způsobem, např. ČT [čé té] = Česká televize, ČTK [čé té ká] = Česká tisková kancelář, ODS [ó dé es] = Občanská demokratická strana.

Zkratky cizího původu

Hláskovacím způsobem se většinou čtou i iniciálové zkratky cizího původu, např. USA [ú es á] = z angl. United States of America, IMF [í em ef] = z angl. International Monetary Fund (vedle toho existuje i česká zkratka MMF = Mezinárodní měnový fond), ale žádná obecná či striktní pravidla pro výslovnost cizích zkratek neexistují. Ustálení výslovnosti zkratek není vždy systematické: např. zatímco starší LP deska se četla [el pí], odtud hovorově elpíčko, u novější zkratky CD [cé dé], hovorově cédéčko, se s anglickým hláskováním [sí dý] setkáme jen ojediněle, ale česky i anglicky slýcháme zkratku pro počítač PC [pé cé] i [pí sí], hovorově pécéčkopísíčko, nebo DVD [dé vé dé] i [dý ví dý], hovorově dévédéčkodývídýčko. Fakt, že se v praxi některé zkratky čtou jak počeštěně, tak s nápodobou cizí, zejména anglické výslovnosti, je způsoben především vlivem rostoucího kontaktu s cizími jazyky, např. zkratku televizní stanice HBO můžeme vyslovovat jako [ejč bí ou] i [há bé ó], zkratku pro čerpací stanice OMV lze hláskovat německy [ó em fau] i česky [ó em vé]. Zatímco mnohdy může čtení zkratek cizího původu podle cizích hláskovacích zvyklostí působit příznakově až přepjatě a znesnadnit porozumění, např. USA jako [jú es ej], NHL jako [en ejč el] místo vžitých zkratek [ú es á] a [en há el], u jiných zkratek se naopak s českou výslovností prakticky nesetkáme, např. MTV [em tý ví], BBC [bí bí sí], FBI [ef bí aj], TGV [té žé vé]. Ojediněle se shoduje česká výslovnost s výslovností původní: SMS [es em es], hovorově esemeska.

Iniciálová zkratková slova

Někdy je složení iniciálové zkratky takové, že umožňuje i jiné čtení než hláskování, např. ČEZ [čes] = pův. České energetické závody, FOK [fok] = z pův. spojení „film – opera – koncert“, GA ČR [gačr] = Grantová agentura České republiky, KAN [kan] = Klub angažovaných nestraníků, VONS [vons] = Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, ODA [oda] = Občanská demokratická aliance, ESA [esa] = Edice světových autorů, ČIA [čija] = Česká informační agentura, IKEA [ikea] = podle iniciál zakladatele podniku Ingvara Kamprada, názvu farmy Elmtaryd, kde vyrůstal, a blízké vesnice Agunnaryd. V takovém případě může vzniknout samostatné zkratkové slovo, které lze v mluveném projevu na základě zakončení skloňovat, a to s přízvukem vyslovovaným na první slabice – podrobněji viz Zkratková slova.

Rod iniciálových zkratek

Rod domácích zkratek se zpravidla řídí základním jménem nezkráceného názvu (ÚJČ vydal nová PČP, ČT odvysílala pořad O češtině, ČD zdražily jízdné, FAMU a FF UK vyhlásily studijní volno).

Také u cizích zkratek platí pravidlo, že se prosazuje rod podstatného jména, které nahrazují, přičemž se obvykle vychází z přeloženého názvu (přišla nová SMS = krátká textová zpráva). Toto pravidlo však neplatí vždy. Původ cizích zkratek mnohdy uživatelé neznají, a proto jejich řazení k rodu kolísá – tyto zkratky se často přirozeně řadí k rodu střednímu, např. KGB (= Výbor národní bezpečnosti) vyšetřovalo, vyšetřoval (výbor), nejčastěji však v rodě ženském vyšetřovala (podobně jako jiné tajné policie a vyšetřovací úřady: StB, Stasi, CIA, FBI).

Zkratková slova utvořená z iniciálových zkratek přiřazujeme k rodu a skloňujeme obvykle podle jejich zakončení (SÚKL zkontroloval, FOK zahrál, VONS se zabýval). Končí-li zkratkové slovo na souhlásku, přiřazujeme je obvykle k rodu mužskému neživotnému. Vedle staršího způsobu zápisu (hovor. Súkl, 2. p. Súklu, hovor. Fok, 2. p. Foku, hovor. Vons, 2. p. Vonsu) se výrazně prosazuje přidávání pádových koncovek psaných malými písmeny za iniciálovou zkratku (doporučení SÚKLu, koncert FOKu, členové VONSu). Tento způsob respektuje název jakožto značku a zachovává identitu zkratky, neumožňuje však skloňovat zkratky končící na samohlásku. Chybný by byl např. zápis hlasovat pro *ODu, vstoupit do *NATa, protože samohlásky -A nebo -O nejsou jen koncovkou, ale součástí iniciálové zkratky. V takových případech pak nezbývá než ponechat nesklonnou podobu zkratky (hlasovat pro ODA), nebo vypsat celý název (hlasovat pro Občanskou demokratickou alianci), nebo použít tzv. nominativ jmenovací, který je vhodný i v plně spisovných projevech: hlasovat pro stranu ODA (viz Spojení typu ve městě Olomouc). Podoba Oda, 2. p. Ody, je neoficiální a hovorová (více viz Zkratková slova).

Obvykle platí, že zkratky a zkratková slova končící na -A (NASA, DNA, ESA, ODA, IKEA) přiřazujeme k rodu ženskému. U zkratek zakončených na -O (NATO, UNESCO) převažuje shoda podle středního rodu, ale i zde někdy vítězí rod podle základového podstatného jména celého názvu – proto můžeme říci WHO prozkoumaloWHO prozkoumala podle významu ‚Světová zdravotnická organizace‘ (viz Složitější případy shody přísudku s podmětem).

Zkratky označující látky (DDT, TNT, LSD) jsou zpravidla rodu středního.

Psaní iniciálových zkratek a značek ve spojení s podstatnými jmény

Odborná pojmenování typu C-vitamin, Rh-faktor, pH-metr, UV-filtr, DNA-kyselina, alfa-záření, X-paprsky, RM-systém, SWOT-analýza apod. doporučují PČP psát se spojovníkem (viz Spojovník). Praxe však ukazuje, že se od psaní spojovníku upouští (Rh faktor, DNA kyselina). Při opačném pořadí slov se spojovník neužívá (faktor Rh, kyselina DNA). Skutečnost, že se názvy vyskytují ve třech různých podobách, je způsobena tím, že struktura těchto výrazů není po gramatické stránce dostatečně jednoznačná. Specifikující výrazy typu C, Rh, pH, UV, DNA apod. totiž dovolují, aby byly mluvnicky chápány buď jako neshodné přívlastky substantivní (faktor Rh), nebo jako první, určující složka složeného slova (Rh-faktor), anebo konečně jako přívlastek adjektivní (Rh faktor). Za přípustné lze pokládat všechny tři uvedené způsoby (z nichž žádný není vlastně zcela nový), přestože tato nejednotnost není z hlediska praxe příliš vhodná.

Obdobným způsobem bychom mohli zapsat i spojení CD-disk / CD disk / disk CD, SMS-zpráva / SMS zpráva / zpráva SMS, LCD-displej / LCD displej / displej LCD. Ze slovotvorného hlediska jde v těchto případech o redundantní spojení (CD = kompaktní disk, SMS = krátká textová zpráva, LCD = displej z tekutých krystalů), nicméně českým mluvčím je často původ těchto zkratek neznámý. Velkou roli hraje navíc i ustálenost těchto spojení, konvence.

Hlavní stránka O příručce Nápověda English version