Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech.

Slovesné a jmenné vazby

Díky něčemu

Díky vzdáváme obvykle za něco, co považujeme za žádoucí. I slovo díky v předložkových spojeních typu zkoušku jsem složil jen díky tvé pomoci by se patřilo užívat jen pro skutečnosti žádoucí, přínosné či chtěné: Díky Petrovu orientačnímu smyslu se z lesa nakonec dostali. Naše služba získala díky tvému zářnému příkladu ohromné renomé. Pilota zříceného letounu se podařilo najít díky ohni, který rozdělal.

Předložkové díky se však dnes často užívá i v kontextech, ve kterých by bylo náležité užít např. kvůli, tj. ve větách s uvedením skutečností zcela nežádoucích: *Úřad práce hledá uplatnění pro lidi, kteří přišli o práci díky povodním. *Při jednom pokusu jsem díky ohni přišel o řasy, obočí a část vlasů. *Tehdejší letní olympiáda vstoupila do dějin díky vraždě jedenácti izraelských atletů. V takových kontextech bychom se měli vyjádřením s díky rozhodně vyhnout a užít formulaci s kvůli, vinou nebo zcela jinou konstrukci, např. Úřad práce hledá uplatnění pro lidi, kteří přišli o práci kvůli povodním / vinou povodní. Úřad práce hledá uplatnění pro lidi, které povodeň připravila o práci.

Diskutovat něco, zmínit něco

Vazby diskutovat něcozmínit něco mají řadu společných rysů: užívají se v současné češtině poměrně často, uživatelé jazyka jim věnují značnou pozornost a obvykle je hodnotí jako pokleslý novotvar, a to na pozadí běžnějších synonymních spojení diskutovat o něčem, zmínit se o něčem. Řada mluvčích přičítá užívání typů diskutovat něcozmínit něco „nežádoucímu, zhoubnému“ vlivu angličtiny.

Obě vazby jsou však zaznamenány už v PSJČ, který vycházel v letech 1935–1957. Nejde tedy o novotvar, spíše se uvedené vazby vracejí do užívání. Zamýšlíme-li se nad příčinou rozšiřování těchto vazeb v běžně mluveném jazyce, nemůžeme sice angličtinu zcela vyloučit, lze však uvažovat také o analogii s jinými „řečovými“ slovesy, která se váží s předmětem ve 4. p. (srov. říci/povědět/sdělit/oznámit něco). V úvahu je třeba vzít také fakt, že bezpředložkový 4. p. jako pád předmětu je v češtině již dlouho velmi progresivní a vítězí nad jinými vazbami, obzvláště vazbami s 2. p. Spojení typu: poslanci problém diskutovali v parlamentu, zmínit palčivý problém, zmínil jména kandidátů tedy nepovažujeme za chyby ani za závadné anglicismy.

Hlasovat něco, prohlasovat něco

Vazba se 4. p. se nověji šíří i u slovesa hlasovat: hlasovat zákon v této podobě nelze, nyní bychom hlasovali návrh B31 apod. Má však spíše slangovou, profesní povahu. Pro spisovné projevy doporučujeme kodifikovanou vazbu se 6. p.: hlasovat o zákonu/návrhu. Poměrně časté je dnes v profesní mluvě politiků a druhotně též v publicistice předponové prohlasovat (něco), např. poslanci prohlasovali změnu zákona.

Je to o tom

Vazby typu je to o tom, že…; umění je hlavně o komunikaci apod. se rozšířily v posledních několika letech, módní jsou zejména v publicistickém stylu. Význam ustálené konstrukce být o něčem je prakticky bezbřehý, tj. ‚cokoli by mohlo být o čemkoli‘, pro významovou šíři nelze ani přesně vymezit, kterým vazbám konkuruje, protože např. spojení život je o práci a zábavě může odpovídat různým vyjádřením, jako např. v životě je třeba (hlavně) pracovat a bavit se, (hlavní) náplní života jsou práce a zábava, nic než zábava a práce v životě není důležité apod. Tuto vazbu nepovažujeme za nesprávnou, neměla by se však nadužívat, tj. užívat vždy a za každou cenu. Než vazbu je to o tom použijeme, je třeba pečlivě zhodnotit komunikační situaci.

Obchod(ovat) (s) něčím, obchodovat něco, obchod něčeho

U slovesa obchodovat a u podstatného jména obchod je v současné češtině možná jak vazba bez předložky, tak s předložkou: obchod pečivemobchod s pečivemobchodovat pečivemobchodovat s pečivem. Podoby s předložkou s jsou vývojově starší, pocházejí z dob podomního obchodu, kdy obchodníci docházeli se zbožím za svými zákazníky. Pro burzovní transakce, transakce s cennými papíry a nehmotnými komoditami apod. lze u slovesa obchodovat užít také vazbu se 4. p. bez předložky, např. obchodovat akcie na burze, obchodovat opce / dluhopisy / cenné papíry apod. Vazbu podstatného jména obchod s 2. p. (obchod papíru, obchod zeleniny) nedoporučujeme.

Specialista na/pro

SSJČ uvádí v hesle specialista jak spojení s předložkou na, tak spojení s předložkou pro. V praxi však značně převažuje spojení specialista na nad spojením specialista pro.

Vyučovat covyučovat čemu

Současná čeština dává přednost spojení vyučovat matematiku před spojením vyučovat matematice. Spojení se 3. p. (vyučovat matematice) hodnotí Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení jako knižní. Je tedy spíše příznakem vyššího stylu či prostředkem historizující stylizace textu.

Využít čeho/co

Podle Slovníku slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení může mít sloveso využít dvě různé vazby: využít něčeho (jedné soupeřovy chyby v obraně využil Antonín Panenka k vstřelení rozhodujícího gólu) a využít něco (málokterý výherce využije alespoň část vyhraných peněz na dobročinné účely).

Hlavní stránka O příručce Nápověda English version